INLOGGEN | REGISTEREN

Voorwaarden en privacybeleid

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van YourSportDeal.

LEVERINGSVOORWAARDEN:

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van YourSportDeal en op alle aangegane overeenkomsten met YourSportDeal.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door YourSportDeal ingestemd is.

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met YourSportDeal in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 YourSportDeal behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

1.7 Door het gebruik van de webshop van YourSportDeal en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden per e-mail naar het door Koper opgegeven emailadres.

2.3 Koper en YourSportDeal komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.2 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van YourSportDeal zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als indicatie van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk door YourSportDeal aangegeven. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief BTW.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de desbetreffende aanbieding. Deze vermelding wordt vermeld in de webshop van YourSportDeal.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die YourSportDeal in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door YourSportDeal worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bezorging op de eilanden geldt een speciaal tarief (i.v.m. overtocht). 

3.5 Alle prijzen zijn onder voorbehoud, prijswijzigingen kunnen direct worden toegepast.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan slechts op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling middels, Ideal of PayPal. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. YourSportDeal houdt de mogelijkheid de betalingsmogelijkheden in de toekomst uit te breiden.

4.2 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die YourSportDeal als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft YourSportDeal ernaar om bestellingen binnen 1-7 werkdagen te verzenden. Voor artikelen met een bedrukking geldt een langere levertijd. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. YourSportDeal kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal dit correct worden aangegeven. Ook zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper opgegeven adres welke in de webshop is aangegeven tijdens het aankoopproces.

5.4 Het risico van verlies of beschadiging van de producten welke afgenomen zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee onder het eigendom van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden valt.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht
6.1 YourSporDeal verwacht van de Koper dat deze de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig inspecteert. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:
- tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
- duidelijk persoonlijk van aard zijn;

6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt YourSportDeal zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.

6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal door YourSportDeal, indien deze wordt geweigerd, de verzendkosten, rembourstoeslag en de administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 YourSportDeal garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

8.3 YourSportDeal is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van YourSporDeal. YourSportDeal is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en omzetderving.

8.4 Indien YourSportDeal, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van YourSportDeal of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

8.6 De Koper is gehouden YourSportDeal te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen YourSportDeal mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan YourSportDeal te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht YourSportDeal zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

8.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.
9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is YourSportDeal niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij YourSportDeal , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens.
11.1 YourSportDeal zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. YourSportDeal neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregeling en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Links
13.1 De site van YourSportDeal kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft YourSportDeal geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

14. Uw rechten
14.1 U kunt altijd aan YourSportDeal vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiervoor kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u via een e-mail aan YourSportDeal vragen, verbeteringen, aanvullingen of andere correcties doorgeven, die YourSportDeal indien mogelijk zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u YourSportDeal hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

Privacy verklaring

Your Sport Deal hanteert het volgende privacy beleid met betrekking tot het gebruik van zijn website www.yoursportdeal.nl.
Your Sport Deal respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben wij enkele gegevens van u nodig.

Verwerking van gegevens
Wij verwerken de gegevens die u zelf verstrekt indien u een bestelling via de website plaatst, indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier. Deze gegevens kunnen onder andere uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) alsook gegevens die in verband staan met de door u gekozen wijze van betalen betreffen. Daarnaast verwerken wij de zogenaamde ’trafficroute’ van de bezoekers van onze website. Zo wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd en wordt er naar het surfgedrag op de website gekeken.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en om de dienstverlening en de structuur (routing) en content onze website te verbeteren. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Your Sport Deal houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bestellen via Webwinkel
Wanneer je een bestelling plaatst bij onze webwinkel slaan wij alle door jouw verstrekte informatie voor onbepaalde tijd op. Daarnaast kunnen we aan de hand van je koopgedrag een profiel opstellen, dit profiel kunnen we gebruiken om periodiek aanbiedingen op maat te sturen. Dit zal voornamelijk gebeuren per e-mail. Als je deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen kunt u zich eenvoudig uitschrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde en onbepaalde tijd de toegang tot onze websites ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden worden geschaad, kunnen wij we de betreffende informatie aan deze derden (ev.t. autoriteiten) verstrekken. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden.

Vragen
Als u wilt reageren op ons privacybeleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u onder ’Contact’op onze homepage.

Winkelwagen

Best deal
Bruto € 0,00 € 0,00
Uw prijs € 0,00 € 0,00
Ga naar je winkelwagen en maak je beste deal

Waarom Your Sport Deal?

» Eenvoudig online bestellen
» Dynamische prijsstelling
» Bepaal je eigen kortingen
» Kies je eigen levertijden
» Best Deal Garantie
» Variabele kortingspercentages